สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์ของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ สามารถติดต่อราชการเพียงหมายเลข ๐-๓๘๕๕-๔๐๖๑ เท่านั้น