การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน

การให้บริการงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต