การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

กลุ่ม line สพป.ฉช. เขต 2


    กลุ่มไลน์ ธุรการ ร.ร. ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลุ่มสำหรับสนทนาประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ของกลุ่มงานแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กับธุรการโรงเรียนในสังกัด

    QR Code สำหรับสแกนเข้ากลุ่ม line

    ชื่อกลุ่มไลน์