เลขาธิการ สพฐ.


นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เลขาธิการ กพฐ.)

ผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


ดร.ดุจดาว โตบางป่า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
Poo_0808@hotmail.com
โทร. 092-4952824

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร

ปฏิทินปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

1.กลุ่มอำนวยการ Download

2.กลุ่มนโยบายและแผน Download

3.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download

4.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Download

5.กลุ่มบริหารงานบุคคล Download

6.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Download

7.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Download

8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Download

9.หน่วยตรวจสอบภายใน Download

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 8 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ :
เริ่มนับวันที่ 13 ธ.ค. 2555
Last Update : 14-Aug-2021 10:23

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
29
Last Month
38
This Year
340
Last Year
17,684

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)