สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
Chachoengsao Pimary EducationalService Area Office 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางณิชาภา วิบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
โทร. 092-7497953
“บริการฉับไว แก้ไขปัญหา พัฒนาแนวคิด สุจริต โปร่งใส”

ข่าวประกาศกลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสำนักงานภายในกลุ่ม บริหารงานบุคคล


นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร. 087-1414767


นายธนิก มโนเกตุ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 088-9516947


น.ส.วรรณวิชญา คำธง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 082-3366843


นายรัฐกาญจน์ อินภิรมย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 098-8365666


นางสาวทิพย์วิมล สุวรรณหงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 094-4051441


นางสาววิจิตตรา กาฬภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 091-7376528


น.ส.มุจลินท์ ชำานาญช่าง
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
โทร. 086-1540663
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง