ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดดผยข้อมูลสาธารณะ
OIT
ข้อมูลการรายงาน
เอกสารคู่มือ ITA 2566
วีดีโอแนะนำ
เอกสารตัวอย่าง
ข้อมูลพื้นฐาน
O1
โครงสร้างการบริหารงาน
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อำนาจหน้าที่
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5
ข้อมูลการติดต่อ
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
Q&A
O9
Social Network
O10
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
O11
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O15
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและและพัฒนาบุคคล
O23
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28
่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy
O31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33
การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37
แผนงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40
การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Untitled Document
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
“Chulatutor” a number one tutorial school for international programs

           

              

        
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

โทร : 0-3855-4062 , 0-3855-1456 ต่อ 11 FAX: 0-3855-4062
E-mail : Chachoengsao2@ccs2.go.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร